Administratorem danych osobowych jest Primavera Parfum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (04-333) przy ulicy Serockiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658258, REGON: 146414837, NIP: 1182088810 („Administrator”).

Dane podane w formularzu będą przetwarzane w celu prowadzenia kontaktów, odpowiedzi na pytania i utrzymania komunikacji oraz – jeżeli taki będzie charakter zapytania – w celu zawarcia a następnie wykonania umowy. 

Podstawą przetwarzania w powyżej opisanych celach jest:

Dane są przetwarzane i przechowywane w okresach wynikających z celu przetwarzania. 

W przypadku przetwarzania danych wyłącznie do celów komunikacji i prowadzenia rozmów, dane są przechowywane przez czas prowadzenia komunikacji i rozmów a następnie przez okres, w którym powrót do takiej komunikacji jest realnie możliwy, nie dłuższy niż rok, chyba że okoliczności rozmów wskazują, że możliwe jest powstanie roszczeń związanych z rozmowami, w którym to przypadku dane przechowuje się do czasu upływu przedawnienia roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia a następnie wykonywania umowy, dane są przechowywane przez okres prowadzenia negocjacji a następnie przez okres obowiązywania umowy i okres, w którym Administrator spełnia obowiązki wynikające z przepisów prawa (w szczególności podatkowego). W przypadku ryzyka powstania roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub w przypadku zaistnienia takich roszczeń, dane są przechowywane w okresie przedawnienia roszczeń.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Nasza strona internetowa, przygotowana w technologii WordPress, wykorzystuje wyłącznie pliki cookies (czyli dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników takich jak komputer, telefon lub tablet), które są niezbędne do działania strony internetowej tj.:

Cookies sesji: WordPress domyślnie używa cookies sesji do zarządzania sesjami użytkowników. Są to tymczasowe pliki cookie, które wygasają po zakończeniu sesji, czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki. Służą one do przechowywania informacji o zalogowanym użytkowniku.

Cookies analityczne: Jeśli korzystasz z narzędzi do analizy ruchu na stronie, takich jak Google Analytics, mogą być używane cookies analityczne. Te pliki cookie zbierają dane o ruchu na stronie, takie jak liczba odwiedzin, źródła ruchu i zachowania użytkowników.

Cookies do zapamiętywania preferencji: Strony WordPress często używają cookies do zapamiętywania preferencji użytkowników, takich jak język, rozmiar czcionki czy ustawienia układu strony.

Cookies bezpieczeństwa: Strony WordPress mogą używać cookies bezpieczeństwa do zapobiegania atakom na stronę, takim jak ataki typu Cross-Site Request Forgery (CSRF) lub Cross-Site Scripting (XSS). Te cookies pomagają weryfikować tożsamość użytkowników i chronić przed nieautoryzowanym dostępem 

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu czy wsparcia w zakresie IT, prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradcy podatkowi oraz osoby świadczące pomoc prawną.

Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (np. w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych) istnieje możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj możesz poznać informacje o sposobie wniesienia takiej skargi: https://uodo.gov.pl/489/id_art/2246. 

Podanie niektórych danych jest wymogiem ustawowym (w celu identyfikacji podmiotu dokonującego czynności mających znaczenie prawne, w tym podatkowe) lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dystrybucja@primaveraparfum.pl.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20.11.2023.